Část I – OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy ZA SP. Z O.O. se sídlem ve Vratislavi (Polsko), adresa: ul. Gostyńska 7, 51-222 Wrocław, KRS: 0000853730, NIP: 8952220279, REGON: 386713710

na služby poskytované na internetové stránce https://zabezpec-auto.cz.

§ 1. Předmět Obchodních podmínek

Tyto Obchodní podmínky určují pravidla používání Uživateli internetové stránky https://zabezpec-auto.cz a definují podmínky poskytování služeb a prodeje zboží pro Uživatele na internetové stránce https://zabezpec-auto.cz.

§ 2. Definice

Prodejce – Firma ZA SP. Z O.O. se sídlem ve Vratislavi (Polsko) adresa: ul. Gostyńska 7, 51-222 zapsaná do Státního obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem pro město Vratislav, Wrocław-Fabryczna, 6. hospodářské oddělení Státního obchodního rejstříku vedeného pod číslem KRS: 0000853730, NIP: 8952220279, REGON: 386713710.

Uživatel – každý subjekt, který prostřednictvím stránky https://zabezpec-auto.cz provádí nákup zboží a služeb, a to jak fyzické osoby působící jako OSVČ, tak i veškeré typy obchodních společností podle práva obchodních korporací i fyzické osoby, které uzavírají s Prodejcem smlouvu, jejíž předmět není bezprostředně spojen s jejich obchodní nebo profesní činností.

Spotřebitel – za spotřebitele je považována fyzická osoba, která s podnikatelem uskutečňuje právní jednání, které není bezprostředně spojeno s jeho obchodní nebo profesní činností.

Zboží – jak služba, tak zboží nabízené k prodeji Prodejcem:

zařízení firmy Zabezpec-auto určené k zabezpečení vozu před krádeží,

služba instalace zabezpečení ve voze.

Smlouva uzavřená na dálku – smlouva uzavřená se Spotřebitelem v rámci zavedeného systému uzavíraní smluv na dálku, bez současné fyzické přítomnosti stran, včetně využívání jednoho nebo více způsobů prostředků komunikace na dálku od okamžiku uzavření smlouvy včetně.

§ 3. Hlavní vlastnosti zboží

Prostřednictvím stránky https://zabezpec-auto.cz Prodejce prodává zboží nabízené na uvedené stránce za cenu uvedenou u každého typu zboží.

Obchodní nabídkou je zboží společně s jeho popisem a cenou, která je u něho uvedená.

Verze Standard má následující homologační značky: E20*10R05/01*004429*00, E20*97R01/08*004015*00

Verze Premium má následující homologační značky: E20*10R05/01*004428*00, E20*97R01/08*004014*00

§ 4. Odpovědnost Prodejce

Prodejce je odpovědný vzhledem k Uživateli – Spotřebiteli, pokud má prodané zboží fyzickou nebo právní vadu (záruka). Dále Prodejce prohlašuje, že prodávané zboží je označeno homologačními značkami udělenými výrobci, které jsou uvedeny v § 3 bod 3 i 4 těchto Podmínek.

Fyzickou vadou se rozumí neshodnost věci prodané se smlouvou. Zejména je prodaná věc neshodná se smlouvou pokud:

– nemá vlastnosti, které by věc tohoto druhu měla mít vzhledem ke svému účelu určenému ve smlouvě nebo vyplývajícímu z okolností a určení;

-nemá vlastnosti, jejíž existenci prodejce kupujícímu zaručil, když mu demonstroval vzorek nebo ukázku věci;

– nehodí se k účelu, o kterém kupující informoval prodejce při uzavření smlouvy, přičemž prodejce neohlásil výhrady k takovému účelu;

– věc byla kupujícímu vydána v nekompletním stavu.

§ 5. Vyloučení odpovědnosti Prodejce

Prodejce nenese odpovědnost za komplikace, včetně přerušení prodeje, způsobené vyšší mocí, živelnými pohromami, epidemií.

Prohlížení nabídky Zboží a Služeb nevyžaduje založení zákaznického účtu.

Podle předpisu článku 557 § 1 Občanského zákoníku Polské republiky je Prodejce vyloučen z odpovědnosti za záruku, pokud Uživatel věděl o vadě v okamžiku uzavírání smlouvy.

Prodejce není výrobcem zboží, které nabízí. Prodejce předává Uživatelům informace o zboží, jeho vlastnostech, ceně a také účelu, ke kterému zboží slouží. Tyto informace obdržel výlučně od výrobce.

Prodejce nenese odpovědnost za krádež vozidla Uživatele, pokud není způsobena vadou na prodaném výrobku.

§ 6. Kontakt

Adresa Prodejce: ul. Gostyńska 7, 51-222 Wrocław.

E-mailová adresa Prodejce: kontakt@zabezpiecz-auto.pl.

Telefonní číslo Prodejce: +48 71 880 86 87.

§ 7. Technické požadavky

Pro provedení telefonické nebo e-mailové objednávky prostřednictvím https://zabezpec-auto.cz, včetně prohlížení zboží a vytváření objednávek na Zboží, jsou nezbytné:

Počítač nebo mobilní zařízení s přístupem k internetu;

Přístup k elektronické poště;

Doporučené minimální rozlišení monitoru 1024×768 pixelů;

Internetový vyhledávač: Internet Explorer verze 7.0 nebo novější s povolenými JavaScript a cookies; Mozilla Firefox verze 3.0 nebo novější s povolenými JavaScript a cookies; nebo Google Chrome verze 8 nebo novější.

§ 8. Podmínky prodeje

Pro provedení nákupu u Prodejce je nutné ho kontaktovat telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu nebo odeslat Prodejci dotaz na nabídku prostřednictvím formulářů dostupných na stránce https://zabezpec-auto.cz

Potvrzením uzavření smlouvy je faktura dph a certifikát.

§ 9. Cena

Cena u zboží je uvedená v českých korunách, částka je brutto. V ceně je započtena daň z přidané hodnoty (dph).

§ 10. Způsoby uhrazení platby za výrobek

Uživatel může využít následující způsoby platby:

klasický bankovní převod

Uživatel provádějící nákup vyjadřuje souhlas s tím, že mu Prodejce vystaví a odešle faktury v elektronické podobě podle vyhlášky polského Ministerstva financí ze dne 14. července 2005 ve věci vystavování a zasílání faktur v elektronické podobě a také uchovávání a zpřístupňování daňovému nebo finančnímu kontrolnímu orgánu těchto faktur (Sb. 2005, č. 133, poz. 1119) a podmínkami vystavování, zasílání a uchovávání elektronických faktur. Souhlas s obdržením faktury v elektronické podobě znamená, že se Uživatel vzdává faktury v papírové podobě.

Prodejce vystavuje a posílá faktury v elektronické podobě a zaručuje pravost jejich původu a integrálnost jejich obsahu.

Uživatel je oprávněn odvolat souhlas formou písemného prohlášení vůle odeslaného na adresu: zabezpiecz-auto ul. Gostyńska 7, 51-222 Wrocław nebo odeslaného elektronickou poštou na adresu: kontakt@zabezpiecz-auto.pl. V případě odvolání souhlasu ode dne následujícího po doručení prohlášení Uživatele o odvolání souhlasu Zabezpec-auto ztrácí právo vystavovat a odesílat Uživateli faktury v elektronické podobě.

§ 11. Způsoby realizace služeb

Během 14 pracovních dnů od data objednávky služby Prodejce kontaktuje telefonicky Uživatele za účelem dohodnutí termínu a místa instalace služby. Pokud nebude možné telefonní kontakt uskutečnit, Uživatel bude o dalším postupu informován prostřednictvím e-mailu.

Doručení a instalace výrobků objednávaných od Zabezpec-auto jsou realizovány pouze na území Evropské unie.

Zakoupené výrobky jsou doručovány a instalovány podle přání Uživatele v místě, které Uživatel určí.

§ 12. Odstoupení od smlouvy

Uživatel – Spotřebitel, který uzavřel smlouvu, od ní může odstoupit bez uvedení důvodu tak, že připraví písemné prohlášení v termínu 30 dnů od instalace služby. Prohlášení je nutné odeslat na adresu sídla Prodejce, která je uvedená v Obchodních podmínkách nebo na e-mailovou adresu Prodejce: kontakt@zabezpiecz-auto.pl.

Vzor prohlášení o odstoupení od smlouvy lze najít na stránce https://www.uokik.gov.pl/wzory_pism.php, tento vzor slouží pouze jako příklad a jeho využití není obligatorní podmínkou pro podání prohlášení o odstoupení od smlouvy.

Spotřebitel nenese náklady spojené s odstoupením od smlouvy s výjimkou nákladů, o kterých je zmínka v bodu 5.

V případě odstoupení od smlouvy, je smlouva považována za neuzavřenou a spotřebitel je zproštěn veškerých povinností.

Právo dostoupit od smlouvy nemá spotřebitel v případě smlouvy:

jejímž předmětem plnění je věc neprefabrikovaná, vyrobená podle specifikace spotřebitele nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb;

ve které předmětem plnění jsou věci, které po doručení vzhledem ke své specifice jsou neoddělitelně spojeny s jinými věcmi;

o doručení digitálního obsahu, který není uložen na materiálním nosiči, pokud se dané plnění započalo s výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a poté, co ho podnikatel informoval o ztrátě práva na odstoupení od smlouvy.

Náklady na demontáž zboží, které vznikly Prodejci, v souvislosti s odstoupením od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 30 dnů ode dne vydaní věci, nese Uživatel a jsou uvedeny v bodu 5.

§ 13. Reklamace

Reklamace se provádí prostřednictvím elektronické pošty na adrese: kontakt@zabezpiecz-auto.pl.

Reklamace musí obsahovat následující náležitosti: jméno a příjmení Uživatele, e-mailovou adresu, telefonní číslo a také čitelný popis a důvod reklamace.

Prodejce rozhodne o reklamaci během 30 pracovních dnů ode dne jejího obdržení a bezodkladně informuje Uživatele o způsobu jejího řešení prostřednictvím elektronické pošty nebo jiného způsobu komunikace, který Uživatel zvolil.

V situaci, kdy údaje nebo informace uvedené v reklamaci vyžadují doplnění, Prodejce kontaktuje před zahájením reklamačního procesu Uživatele s prosbou o jejich doplnění. Termín pro poskytnutí dodatečných informací Uživatelem prodlužuje lhůtu pro řešení reklamace, ale ne o delší dobu než 30 dnů ode dne jejího obdržení.

Po zakončení reklamačního procesu Zákazník obdrží servisní dokumentaci obsahující servisní expertízu.

§ 14. Řešení sporů

Prodejce prohlašuje, že Spotřebitel může využívat mimosoudní způsoby řešení reklamací a řešení sporů zejména pomocí:

Místních orgánů v oblasti ochrany spotřebitele: regionální nebo městský obhájce práv spotřebitelů (jejich seznam je dostupný na stránce https://www.asociace-sos.cz/pro-spotrebitele/kontakty/osobni-poradenstvi/)

Mimosoudního rozhodčího řízení – kde je třetí stranou rozhodce nebo arbitr, který pomáhá dosáhnout dohody, aniž by se strany musely obrátit na soudy.

Pomocí občanských organizací, které mají ve svých stanovách chránit spotřebitele (mj. Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s.). Tyto instituce udělují telefonickou pomoc na infolince pro spotřebitele: 542 210 549 a 542 210 778 (cena za hovor podle sazebníku operátora) a sdružení Stowarzyszenie Konsumentów Polskich na e-mailové adrese: porady@dlakonsumentow.pl.

Dále pomocí platformy internetového systému řešení sporů mezi spotřebiteli a podnikateli na unijní úrovni (platforma ODR), na internetové adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma ODR je interaktivní internetová stránka v mnoha jazykových verzích s komplexní podporou pro spotřebitele a podnikatele, kteří se snaží o mimosoudní řešení sporů týkajících se smluvních závazků spojených s realizací kupní smlouvy na internetu nebo smlouvy o poskytování služeb.

Spory vzniklé poskytováním služeb na základě těchto Obchodních podmínek budou v případě, že Uživatel není Spotřebitelem, řešeny příslušným soudem podle sídla Prodejce.

§ 15. Závěrečná ustanovení

Smlouvy jsou uzavírány v polském jazyce.

Ve věcech neupravených těmito Obchodními podmínkami se smluvní vztah řídí všeobecně platnými právními předpisy.

Prodejce může zavádět do Obchodních podmínek změny z důležitých důvodů spojených se změnami ve všeobecně platných právních předpisech.